Sözle?me

Kaptans?z veya kaptan?n da dahil oldu?u kiralama paketlerimiz Türkiye’deki ortak kiralama sözle?melerine ba?l? kal?narak haz?rlanm??t?r. Kira talebinde bulunan misafirlerimiz 18 ya??ndan büyük olmal?d?r ve kiralayan?n, seyahata kat?lacaklar?n seyir bölgelerindeki tura her türlü ko?ulda uygun oldu?unu onaylamas? gerekmektedir.

Solar Yatching’in Yükümlülükleri

Solar Yachting seyahatin belirtilen ba?lang?ç zaman?nda, bayrak ve kay?t yürürlü?ündeki kanun ve yönetmeliklere göre uygun donat?lm??, seyre uygun bir tekneyi haz?r bulunduracakt?r.

Solar Yachting teknenin seyahat bölgesi ve süresini belirten sigorta kapsam?ndaki belgelerini temin edecektir. Solar yatching belirtilen teknenin uygun olmamas? durumunda benzeri ile de?i?tirme hakk?n? sakl? tutar. Teknenin daha ucuz/daha küçük olmas? durumunda Solar Yatching fiyat fark?n? iade edecek veya alternatif olarak, kiralayan tüm ödemesini geri alarak kiralamay? iptal etmeyi tercih edebilecektir. Kiralayan, teknenin teslimat?n?n gecikme dönemini kapsayan oransal bir kiralama ücreti hakk?na sahip olacakt?r. Teknenin gecikme süresi boyunca alternatif  konaklama hizmetleri düzenleme ve ödemeleri Solar Yachting taraf?ndan yap?lacakt?r.

Kiralayan?n Yükümlülükleri

Kiralayan?n herhangi bir nedenle belirtilen tarih ve zamanda mevcut olmamas? durumunda Solar Yachting teslimat zaman?n? 24 saat içinde sonraki bir zamana ayarlama hakk?n? sakl? tutar. Kiralayan, teknenin kalk??tan önce seyahate uygun olup olmad???n?, düzgün tüm güvenlik ekipmanlar? ve istenilen di?er aksesuarlarla donat?l?p donat?lmad???n? kontrol etmelidir.

Kiralayan?n onay?, Solar Yachting’in tüm yükümlülüklerini yerine getirdi?ini belgeler niteliktedir. Solar yachting teknede yasad??? ilaç ve maddelerin kullan?m ve tüketimini kesinlikle yasaklamaktad?r. Solar Yachting alkol ve uyu?turucu tüketimiyle ortaya ç?kan maddi hasar ve benzeri sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

Seyahatin Nitelikleri

Türkiye Denizcilik Hukuku’na göre en az bir adet olmak üzere resmi deniz seyahati belgesine sahip olmak zorundas?n?z. Türkiye limanlar?ndaki yetkili polis herhangi bir yelkencilik okulu, yat kulübü veya bir tekneyi yetkin bir ?ekilde i?letebilirli?inizi do?rulayan bir kurumdan alm?? oldu?unuz belgeyi tan?yacakt?r.

Kaptanlar belgelerinin orjinalini yanlar?nda bulundurmak zorundad?rlar.

Ayr?ca, yelkencilik alan?nda yelken yetene?inizi de?erlendirmemizi sa?layacak özgeçmi?iniz gerekebilir. Solar Yachting kiralayan?n yelkencilik becerisini yeterli bulmamas? halinde tekne kiralama red hakk?n? veya  kirac?ya profesyonel bir kaptan kiralama dayatma hakk?n? sakl? tutar.

Teslimat Günleri

Kiralama genellikle Cumartesi saat 16:00 ´da ba?lar ve Cumartesi günü 09:00´ da sona erer. Turun son ak?am? (Cuma) kalk?? yerine dönmü? olman?z gerekmektedir. Bu  dönü? zaman? teknenin bir sonraki kiralama için sorunsuz çal???r durumda teslimini sa?layacak minimum zaman için belirlenmi?tir.

Sigorta

Tüm tekneler toplam kay?plara ve depozito miktar? kendi ad?na üçüncü ?ah?s mesuliyetine  kar?? tamamen sigortal?d?r.

Sandal, tekne d??? kayaklar vb. kay?plar? sigorta kapsam?nda de?ildir.

Mürettebat ve kendilerine ait ki?isel e?yalar? teknelerin sigorta kapsam?nda de?ildir.

Ki?isel sigortalara sahip olmay? ?iddetle tavsiye ederiz.

Kaptan geçerli bir denizcilik lisans?na sahip olmal? veya önceki bir denizcilik tecrübesine dair kan?t bulundurmak zorundad?r.

Depozito

Teknenin büyüklü?üne göre de?i?en, geri ödenebilir depozitonun kalk??tan önce ödenmesi gerekmektedir. Her tekne gövde, makine ve ekipman hasarlar?na kar?? kapsaml? bir ?ekilde sigortal?d?r. Depozito tekne sigortas?na kar?? al?nmaktad?r. Ekipman kayb? ve tekne hasarlar? durumunda onar?m ve parça de?i?imi için tahmini de?er depozitonuzdan kesilir ve bakiye size iade edilir.

Ödeme

Rezervasyon onay? için pe?inat?n banka hesab?m?za havalesi gerekmektedir.

Rezervasyon onay? için kalk??tan 60 gün önce ödemenin %50 sinin yap?lmas? gerekmektedir.

Kiralama süresince meydana gelen g?da, pilotaj, ba?lama ve çekek ücretleri, liman ücretleri, seyir vergi ve gümrük gibi ek i?letme giderleri tekneyi kiralayan misafirlerimizin sorumlulu?undad?r ve bu masraflar kiralama paketi dahilinde de?ildir.

?ptal Politikas?

Solar Yachting rezervasyon onay? ve iptal tarihi aras?ndaki zaman aral???nda iptal politikas?na ba?l? kalacakt?r.

Kalk??tan önce 90 günden daha uzun sürede kiralayan taraf?ndan yap?lan iptal rezervasyonlar? için, kiralama ücretinin % 50 si acentada kal?r.

Kalk??tan önce 45 günden daha k?sa sürede kiralayan taraf?ndan yap?lan iptal rezervasyonlar? için, kiralama ücretinin % 100 ü acentada kal?r.

Solar Yachting kiralanan teknenin do?ru yer ve zamanda tura tam anlam?yla haz?r olmas? için tüm önlemleri alacakt?r. E?er ?artlar bizim kontrolümüz d???nda geli?ti?i ve bize kar?? ba?ka bir iddiada bulunulmad??? takdirde kiralayana benzer bir tekne teslim edilecek veya tüm kiralama ücreti geri ödenecektir.

Kiralayan taraf?ndan al?nm?? bir iptal sigortas?n? ?iddetle tavsiye ederiz.

Formaliteler

Belirlenen tarihler aras?nda tekneyi kiralayan misafirlerimizin  a?a??daki i?lemleri tamamlamas? gerekmektedir:

Kira ücretinin tamam?n?n ödenmesi

Mürettebat listesi ve var?? detaylar?n?n bildirilmesi ( Kiralamadan önce 2 haftadan uzun olmamak kayd?yla)

Yelkencilik belgesinin ve tecrübe raporlar?n?n bildirilmesi

Geri ödenebilir bir depozitonun kalk?? bölgesinde veya acenta taraf?ndan al?nmas?.

Teknenin kullan?lmas?

Kiralayan, listede belirtilen yolcu say?s?n?n kalk??tan önce kontrol edilmesini kabul eder. ( Bu say? Türk Denizcilik Hukuku’na göre lisans alm?? teknede belirtilen yolcu say?s?n? a?mamal?d?r.) Tekne kullan?m? sadece zevk amaçl?d?r. Özel ?artlar?n belirlendi?i önceden rezervasyonlu etkinlikler d???nda yar??a asla izin verilmez. Kiralanan tekneyle mal ta??namaz, ticaret yap?lamaz, yetki alanlar? içinde hiçbir hükümetin kanunlar?na ters bir eylemde bulunulamaz. Gün bat?m?ndan 30 dk önce ve gün do?umundan 30 dk sonraki zaman aral??? d???nda gece seyri yasakt?r. Kiralayan, teknenin sadece belirlenmi? rota dahilinde seyrini kabul eder. Ziyaret edilen ülkelerin kanunlar?n? dikkate almak ve liman ba?kanl???na teknenin giri? ve ç?k???n? rapor etmek kiralayan?n sorumlulu?undad?r. Teknelerimizde köpek asla kabul edilmemektedir.