Hakk?n?zdaki bilgilerin gizli tutulmas?na azami özen gösteriyoruz; zaten bu gizlilik politikam?z? da (“Gizlilik Politikas?”) sizlerin Web Sitemizin nas?l çal??t???n? ve ki?isel bilgilerinizin nas?l kullan?ld???n? aç?kça anlayabilmeniz için haz?rlam?? bulunuyoruz.

Gizlilik Politikam?z oldukça aç?kt?r: Siz gönüllü olarak vermedikçe, web sitemizde hiçbir ?ekilde ki?isel tan?mlay?c? özel bilgi toplam?yoruz. Ki?isel tan?mlay?c? özel bilgi ile herhangi bir bireyi özel olarak tan?mlayan bilgileri kastediyoruz.

Bu gizlilik beyan? hangi ko?ullar alt?nda ki?isel bilgiler toplad???m?z?, bunlar? nas?l kulland???m?z?, verdi?iniz bilgileri nas?l kullanmam?z? istedi?inizle ilgili tercihlerinizi ve verilen bilgileri nas?l korudu?umuzu aç?klamaktad?r.Bu Gizlilik Politikas?nda da ortaya konuldu?u gibi, Web Sitemizi kullanarak bilgi toplamam?za ve bu bilgileri kullanmam?za r?za göstermi? oluyorsunuz.Bu Gizlilik Politikas?n?n yaln?zca çevrimiçi eylemler için geçerli oldu?una dikkat etmenizi rica ediyoruz.

Toplanan Bilgilerin Türü

Web Sitemizi kulland???n?z zaman, ki?isel tan?mlay?c? bilgileriniz de dahil olmak üzere, Web Sitemize girerken gönüllü olarak vermeyi tercih etti?iniz bilgileri toplayabilir ve bu bilgileri depolayabiliriz. Bu durumda sizin izninizi almak durumunday?z. Ki?isel tan?mlay?c? bilgilerinizi toplamak ve i?lemekten amac?m?z, bizden istedi?iniz hizmetleri verebilmek veya ürün bilgilerini ve önerilerimizi sizin için özelle?tirmektir. Bunlar? yapmam?z? istiyorsan?z, sizlere ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakk?nda ek bilgi verebilmek ve sizleri ilgilendirebilecek di?er ürün ve hizmetlerimizle ilgili bilgi göndermek için hakk?n?zdaki bilgileri kullanaca??z. Öyleyse, Web Sitemizde bu amaçlar için toplayaca??m?z bilgi alanlar?nda bu durumu sizlere belirtece?iz.

Bilgilerin Kullan?m?

Buradaki özelliklere ya da hizmetlere eri?mek için ki?isel bilgilerinizi vermeniz gerekiyorsa, size bu bilgileri nas?l kullanaca??m?z? aç?kça bildirece?iz.

Ki?isel tan?mlay?c? bilgilerinizi di?er ?ah?slara satmayaca??z, takas etmeyece?iz ya da kiralamayaca??z. Ancak, ki?isel tan?mlay?c? bilgilerinizi, bize hizmet sunabilmeleri için di?er Pfizer i?leri ya da ba?l? kurulu?lar?yla, bayileriyle, yüklenicileriyle ya da i? ortaklar?yla payla?abiliriz. Örne?in, ki?isel tan?mlay?c? bilgileriniz (i) i?imizi desteklemek üzere kulland???m?z yüklenicilerle (ör., hizmetlerin yerine getirilmesi deste?i, teknik destek, teslimat hizmetleri deste?i verenler ve finansman kurulu?lar?), (ii) bu sitenin, bu bilgilerin alakal? oldu?u k?sm?n?n sat???, devri veya bir ba?ka ?ekilde devredilmesi ile ba?lant?l? olarak, veya (iii) yasalar, mahkeme emirleri ya da devlet düzenlemeleri nedeniyle payla??labilir.

Ayr?ca, Web Sitelerimizin kullan?lmas? esnas?nda taraf?m?za verilen bilgiler esas al?narak kullan?c? profilleri, ilgi alanlar? ve davran??lar? üzerinde ara?t?rmalar yapt???m?za göre, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretmek için sizden ald???m?z bilgileri di?er bireylerden ald???m?z bilgilerle birle?tirebiliriz. Toplam ve istatistiksel veriler ki?isel niteleyici bilgileri içermez. Bu bilgileri erkek ve kad?n ziyaretçi yüzdesi veya belirli bir ya? grubundaki ziyaretçi yüzdesi gibi sitemizin içeri?ini geli?tirecek istatistiksel bilgiler için kullanabiliriz. Özel bireyleri tan?mlamayan ya da özel bireyleri rahats?zl?klarla veya ko?ullarla, birle?tiremeyen bu anonim ve toplam ya da istatistiksel bilgileri ortaklarla ya da di?er üçüncü taraflarla payla?abiliriz.

?irketimiz de?i?tikçe ve büyüdükçe, ?irketler, i?tirakler, ürünler veya öz varl?klar sat?n alabilir ya da satabiliriz. Bu tür i?lemlerde genellikle mü?teri bilgileri de i?in devredilen öz varl?klar?ndan biridir. Pfizer’in ?irket evlili?i, bir ba?ka ?irket taraf?ndan ele geçirilmesi veya sat?lmas? ya da ürünlerinin veya öz varl?klar?n?n tümünün ya da bir k?sm?n?n sat?lmas? gibi herhangi bir i? geçi?i durumunda, sizin ki?isel bilgileriniz de büyük bir olas?l?kla devredilecektir. Bu tür de?i?ikliklerin olmas? halinde, size ait ki?isel bilgilerin kontrolü aç?s?ndan sizi mutlaka e-posta, mektup veya kamuoyu duyurular? vas?tas?yla haberdar edece?iz. Size bilgi verildi?i zaman, size ait ki?isel bilgilerin ürün bilgileri, ara?t?rmalar, promosyonlar, indirimler ve yasal olarak geçerli?i olan di?er i? ileti?imleri gibi ikincil amaçlarla kullan?lmas? için izninizi almak üzere size aç?k seçenekler sunulacakt?r.

Bildirim

Pfizer’in ki?isel tan?mlay?c? bilgileri do?rudan do?ruya bireylerden ald??? yerlerde, bu ki?ileri, toplanan bilgilerin amac? ve kullan?m? ve e?er varsa, seçenekler ve araçlar hakk?nda bilgilendiririz ve bireylere ki?isel bilgilerinin kullan?mlar?n?n ve if?a edilmelerinin k?s?tlanmas?yla ilgili seçenekler sunar?z. Bildirimlerimiz, bireylerden bilgi istedi?imiz zaman aç?k ve anla??l?r bir dille yap?l?r. Pfizer, bu bilgileri ilk topland?klar? anda bildirilen amaç d???ndaki herhangi bir ba?ka amaç için kullanmaz ya da if?a etmez.

?zin

Pfizer, al?nacak iznin en önemli gizlilik ilkelerinden biri oldu?una inanmaktad?r. Ki?isel niteleyici bilgilerinizi bize vermeme hakk?na sahipsiniz (her ne kadar bu durumda Web Sitemize her aç?dan kat?lamayacak olsan?z da). E-posta da??t?m? veya di?er hizmetler kay?t yapt?raca??n?z için kay?t sayfas?nda, aç?kça izin vermek üzere oradaki kutuyu i?aretlemedi?iniz sürece bizden herhangi bir ileti?im veya hizmet almayaca??n?z? gösteren bir “opt-in” mekanizmas? sunulmu?tur. Belirli ileti?imler ve hizmetler için bizden istenilen hizmeti size sunmaya ba?lamadan önce, bize verdi?iniz aç?k izni do?rulat?r?z. Taraf?m?zdan sunulan bu ileti?imlere ya da hizmetlere daha sonra bir son vermek isterseniz, daha önce web sitesinde belirtmi? oldu?unuz tercihinizi de?i?tirerek bunu yapabilece?iniz gibi, e-posta göndermemiz durumunda, o belirli hizmet ya da da??t?m için her e-postan?n içinde abonelik iptali için bir link bulacaks?n?z.

Bilgilerin Kontrolü, Düzeltilmesi ve ?ptal Edilmesi ?çin Eri?im

Pfizer, ki?isel tan?mlay?c? bilgileri yaln?zca sizin izninize ve toplama an?nda belirtilen amaca uygun olarak kullan?r. Ki?isel bilgilerin niyet edilen kullan?mla ilgili, do?ru, eksiksiz ve geçerli olmas? için makul önlemler almaktay?z. Bu önlemlerin bir tanesi kullan?c?lar?n web sitesine vermi? olduklar? ki?isel tan?mlay?c? bilgilere eri?im garantisi vermemizdir. Bize, eri?im iste?inizi de bildirerek Bize Ula??n sayfas?ndan ula?abilirsiniz. Web sitelerimizin baz?lar?nda kullan?c? profilinize veya tercihlerinize girerek bilgileri görüntüleyebilir ve uygun gördü?ünüz ?ekilde de?i?tirebilirsiniz.

Güvenlik

Ki?isel tan?mlay?c? bilgilerin güvenli?ine özen gösteriyoruz ve bunlar? korumak için her türlü makul önlemleri al?yoruz.Ki?isel tan?mlay?c? bilgilerin iletilmesini önlemek için Pfizer SSL teknolojisini kullanmaktad?r. Bu teknoloji ile bilgiler, sizin bilgisayar?n?zla bizim sunucular?m?z aras?nda iletilmeden önce ?ifrelenmektedir. Pfizer SSL teknolojisini uyguluyor olsa da, baz? nedenlerden ötürü (e-posta ileti?imleri de dahil olmak üzere) Web Sitelerimize gelen ve bunlardan gönderilen her türlü ileti için gizlili?i garanti edemiyoruz. Ki?isel tan?mlay?c? bilgileri web sitesi sunucular? üzerinde depolayarak ve makul teknik ve prosedür kontrollerini kullanarak yetkilendirilmemi? eri?imlerden koruyoruz.

Her ne kadar Pfizer ki?isel tan?mlay?c? bilgileri korumak üzere fiziksel ve yönetsel prosedürleri kullan?yor olsa da, ?nternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da iletimlere müdahale etmek isteyebilecek ki?ilere kar?? tam bir güvenlik garantisi veremiyoruz.

S?n?r Ötesi Veri Transferi

Bu politikada tart???lan ki?isel tan?mlay?c? bilgilerin toplanmas? ve aç?klanmas?, sizin oturmakta oldu?unuz ülke d???ndaki ve gizlilik ve veri koruma yasalar? sizin ülkenizdekilere e?it olmayan bir ba?ka ülkeye transfer edilmesini de kapsayabilir. Bu gibi durumlarda, bu politika uyar?nca, söz konusu transferler ve aç?klamalar için sizden izninizi isteyece?iz.

Ki?isel Tan?mlay?c? Bilgilerin Saklanmas?

Ki?isel tan?mlay?c? bilgilerinizi bize bildirmenizden sonra, siz bize aksi ?ekilde bir talimat vermedikçe, gönüllü olarak vermi? oldu?unuz bu bilgileri bizden istedi?iniz hizmeti size sundu?umuz sürece ya da yasalar bunu bizden istedi?i sürece depolayacak ve saklayaca??z.

Çerezler

Çerezler web sitelerimizin sizin taray?c?lar?n?za gönderdi?i bilgi i?aretleridir ve bunlar yaln?zca siz bu web sitelerindeyken kullan?l?r. Pfizer siteleri, web sitelerinin kullan?m?n? daha iyi anlayabilmeniz için kullan?lan özel bir tan?mlay?c? içeren çerezleri sizin web taray?c?lar?n?za gönderirler, böylece kullan?c?lar?n web sitemizin hangi alanlar?n? kullanmay? tercih ettiklerini (ör., bu alanlara giren ziyaretçi say?s? esas?na göre) anlayabiliriz. Yerle?tirdi?imiz bu çerezleri yaln?zca Pfizer kullanabilir; biz di?er taraflar?n çerezlerine eri?emeyiz veya bunlar? okuyamay?z. Ayr?ca, çerezleri site içindeki dola??m ve trafik e?ilimlerini izlemek için de toplu olarak kullanabiliriz. Bu toplu ve anonim bilgiler bize Site içeri?ini geli?tirme olana?? tan?yacak ve belki de ortaklarla ya da di?er üçüncü taraflarla payla??labilecektir.

E?er Pfizer web sitesine kay?tl? bir kullan?c? iseniz, oturum açt???n?z zaman size taray?c?n?z taraf?ndan saklanan ve tan?mlay?c?lar?n?z? içeren bir çerez gönderebiliriz. Bu tür bir çerez sizi tan?mlamak için kullan?l?r ve hesab?n?z? görüntüleyebilmek ve yönetebilmek gibi sadece kay?tl? kullan?c?lara özel olan alanlara eri?ebilmenizi sa?lar.

E?er sadece göz atmak istiyorsan?z, sitemizden gelen çerezleri kabul etmek zorunda de?ilsiniz. Ancak, kaydolmaya ve web sitesinin özel alanlar?na eri?meye karar verirseniz ve taray?c?n?z? çerezleri kabul etmemek üzere ayarlam??san?z, taray?c?n?z? size gönderdi?imiz çerezleri kabul edecek ?ekilde yeniden ayarlamal?s?n?z. Aksi takdirde, web sitesinin özel alanlar?na kat?lman?za maalesef izin veremeyece?iz. Taray?c?lar?n ço?u varsay?lan olarak çerezleri kabul etmek ve saklama üzere ayarlanm??t?r. Çerezler ve çerez tercihlerinizi nas?l belirleyece?iniz hakk?nda daha fazla bilgi edinmek için lütfen taray?c?n?zdaki “Yard?m” k?sm?ndan “çerezler” seçene?ini aray?n.

Web Hat Kesintisi ?letileri

Sitelerimizdeki etkinli?i ve/veya trafi?i ölçebilmek için sitelerimiz çerezlerle birlikte “piksel etiketleri” (bunlara GIF (Grafik Al??veri? Biçimleri), web hat kesintisi iletileri ve web hatalar? da denilir) kullanabilir. Bir piksel etiketi bir tür web sayfas? grafi?i olup, 1×1 piksel büyüklü?ünde oldu?u için genellikle görünmezdir. Bu etiketler sitemizi ziyaret eden kullan?c? say?s?n? takip eder ve bunlar?n sitemiz içerisindeki gezintilerini izler. Örne?in, sitemizi kullanan ki?ileri ya da bu kullan?c?lar?n sitemizin hangi sayfalar?n? ziyaret etti?ini istatistiksel olarak saymak istedi?imizde bu etiketi kullanabiliriz.

Piksel etiketleri teknolojisini herhangi bir ki?isel tan?mlay?c? bilgi alabilmek için kullanm?yoruz.

Bazen hangi e-posta iletilerinin aç?ld???n?n ve e-posta iletilerine göre bir eylem yap?l?p yap?lmad???n?n tespiti için piksel etiketlerini gönderdi?imiz (ya da bizim ad?m?za gönderilen) HTML format?ndaki e-posta iletilerimize koyar?z. Baz? piksel etiketlerini veya web hat kesintisi iletilerini ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullan?lamaz duruma getirebilirsiniz.

IP Adresleri

Bir ?nternet Protokol (IP) adresi, genellikle ?nternet Hizmet Sa?lay?c?n?z?n ?nternete ba?land???n?z zaman bilgisayar?n?za otomatik olarak tahsis etti?i bir numarad?r. Di?er ?nternet siteleri gibi, Pfizer de ziyaretçi say?s? ve site kullan?m? bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplayabilir. IP adresinizin vermi? oldu?unuz ki?isel bilgilerle bir ba?lant?s? yoktur. Ancak Pfizer, düzenleme gereklilikleri uyar?nca, sitemizi, hizmetlerimizi ya da mü?terilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amac?yla IP adreslerini kullanma hakk?n? sakl? tutar.

T?klama Ak???

“T?klama ak???” ya da “t?klama ak??? verileri” bir kullan?c?n?n ziyaret etti?i web sayfalar?n? yans?t?r ve daha da önemlisi, kullan?c?n?n bir web sayfas?ndan di?erine geçmesini sa?layan durumu ya da trafik ?ablonunu gösterir. Bu gibi bilgileri yaln?zca kendi Web Sitemiz içinde izliyoruz; özellikle Pfizer Web sayfalar? d???ndaki t?klama ak??? eylemlerini izlemiyoruz.

T?klama ak??? verileri kullan?c? hakk?nda herhangi bir ki?isel tan?mlay?c? bilgi içermez ve aç?klamaz, ayr?ca bu verileri sizin sa?lam?? oldu?unuz ki?isel bilgilerle kar??la?t?rmay?z.

Hizmetlerimizin Di?er Özellikleri

Sitelerimizde sizlere hizmet amac? ta??yan ya da gereksinimlerinizi daha iyi anlamam?za yard?mc? olan bir çok i?lev bulunabilir. Örne?in, zaman zaman, bir ara?t?rmay? tamamlad???n?zda ya da bir yar??maya girdi?inizde sizden ki?isel tan?mlay?c? bilgiler isteyebiliriz. Di?er durumlarda, size haber bültenleri, ürün bilgileri ve hat?rlatma notlar? gibi web’de kullan?labilen hizmetler sunabiliriz. Sizlere bu tür i?levler sunarken, sitelerimiz bu bilgilerin toplanma amac?n? ve ayr?ca niyet edilen kullan?m?n? aç?kça belirtecektir.

?çeri?in Kullan?m?

Burada verilen hiçbir bilgi herhangi bir t?bbi tavsiye yerine ya da belirli t?bbi durumlar?n tedavisi amac?yla verilmemi?tir. Bu çevrimiçi hizmetin kullan?m?, bu hizmetin kendi Hükümlerine ve Ko?ullar?na tabidir.

Siteden Ç?k??

Kullan?c?lar?m?za kaynak sunabilmek için di?er web sitelerine linkler vermekteyiz. Yararl? olduklar?na ve yüksek standartlar?m?z? kar??layabileceklerine inand???m?z bu siteleri dikkatli bir biçimde seçmeye çal???yoruz. Ancak, link ba?lant?s? verdi?imiz her sitenin standartlar?n? garanti etmedi?imiz gibi, bu site d???ndaki sitelerin içeriklerinden de biz sorumlu de?iliz. Verdi?imiz d?? web siteleri linkleri sadece size kolayl?k sa?lamak içindir ve/veya bilgi edinme amaçl?d?r ve hiçbir ?ekilde bir teminat içermez.

Lütfen Web Sitelerimize link ba?lant?s? sa?layan reklam verenlerin ve üçüncü taraflar?n web sitelerinin sizden ki?isel tan?mlay?c? bilgiler toplayabilece?ine dikkat edin. Bize reklamlar ya da di?er hiperlinkler vas?tas?yla ba?lanm?? bu sitelerin bilgi uygulamalar? bu Gizlilik Politikas? kapsam?na girmez. Di?er bir siteye ba?land???n?zda, ki?isel tan?mlay?c? bilgilerinizi gönüllü olarak vermeden önce mutlaka o sitenin gizlilik politikas?n? okuman?z? tavsiye ediyoruz.

Gizlilik Politikas?ndaki De?i?iklikler

Bu Gizlilik Politikas? periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilebilir. Bu siteyi kullanmakla bu politikay? önceden bildirmeden de?i?tirme hakk?m?z oldu?unu ve toplad???m?z bilgi türleri, bunlar? nas?l kulland???m?z ve varsa, hangi ko?ullarda if?a edece?imiz hakk?nda bilgi sahibi olabilmeniz için yap?lan de?i?iklikleri bu sayfada yay?nlamaya özen gösterece?imizi anlam?? ve kabul etmi? oluyorsunuz. Gizlilik Politikas? web sayfas? üzerinde Gizlilik Politikas?n?n en son güncellenme tarihini gösterece?iz. Size tavsiyemiz, bu Siteyi her ziyaretinizde Gizlilik Politikas? sayfam?z? da ziyaret etmeniz ve bu ?ekilde de?i?ikliklerden haberdar olman?zd?r.

Çocuklar?n Gizlili?i

Pfizer web siteleri 18 ya??ndan küçük çocuklar?n kullan?m? için de?ildir. Bu ya? grubuna giren ziyaretçilerin ki?isel tan?mlay?c? bilgilerini bilerek toplamamaktay?z.

Bize Ula??n

Web Sitesi ve içeri?i, bir Pfizer ba?l? kurulu?u olan Pfizer ?laçlar? LTD. ?T?.’nin kontrolü alt?ndad?r.

Bu politika veya Pfizer’in bilgi toplama, kullanma ve if?a etme uygulamalar? hakk?nda sorular?n?z olursa, Bize Ula??n sayfas?ndan ula?abilirsiniz.

Bizimle irtibat kurarken lütfen hakk?nda soru soraca??n?z web sitesini ya da di?er çevrimiçi kayna?? ve ayr?ca isteyece?iniz bilgiyi de belirtin. Hakk?n?zdaki ki?isel bilgileri kullanmam?zla ba?lant?l? istekleriniz, sorular?n?z veya merak ettiklerinizle ilgili olarak hakk?nda size derhal cevap verebilmek için elimizden gelen her türlü makul çabay? gösterece?iz. Yasalar?n gerektirdi?i yerler d???nda, Pfizer, bu politika ve Pfizer’in gizlilik uygulamalar? ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verilece?ini garanti etmez.